Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku

ul. Paderewskiego 4, 37-400 Nisko

 

Procedury wydawania opinii

PROCEDURY  WYDAWANIA OPINII PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W NISKU

1. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ dziecka lub pełnoletniego ucznia


2. Opinia wydana przez Poradnię zawiera:

- oznaczenie poradni,
- numer poradni,
- datę wydania opinii,
- imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania; w przypadku ucznia również nazwę i adres szkoły oraz klasę,
- diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której opinia dotyczy, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby
- wskazanie odpowiedniej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię
- podpis dyrektora poradni

3. Opinię redagują osoby prowadzące diagnozę po uprzednim omówieniu problemu i wspólnym wypracowaniu wniosków.


4. W celu wydania opinii Poradnia może prosić rodziców o dostarczenie zaświadczeń lekarskich, określających stan zdrowia dziecka, jeśli wymaga tego proces diagnostyczny oraz wyników badań z innych placówek, jak również opinii wychowawcy grupy przedszkolnej, klasy lub innych dokumentów istotnych w procesie diagnozy


5. Opinie wydaje się w jednym egzemplarzu w terminie nie później niż 30 dni od momentu złożenia wniosku.


6. Wnioskodawca odbierający oryginał opinii, kwituje jej odbiór na teczce indywidualnej.


7. Po uzgodnieniu z wnioskodawcą opinia może być przesłana drogą pocztową na adres podany we wniosku.

Poradnia może przekazać kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko tylko  za zgodą rodziców / prawnych opiekunów/.

Informacje

Liczba wyświetleń: 210
Utworzono dnia: 20.04.2020

Historia publikacji

  • 20.04.2020 14:04, Administrator
    Dodanie strony: Procedury wydawania opinii