Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Wstęp

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej poradni -https://pppnisko.naszaporadnia.com

strony internetowej poradni https://pppnisko.naszaporadnia.com

Data publikacji strony internetowej: 28.02.2020r

Data ostatniej istotnej aktualizacji: nie dotyczy

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na adres: sekretariat@pppnisko.pl

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 23 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Katarzyna Rostek - sekretariat@pppnisko.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 15 8412773. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób 

kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Paderewskiego 4 37-400 Nisko

Do budynku prowadzi wejście znajdujące od strony ul Paderewskiego.

Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Nad wejściem nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabo widzących.

Siedziba Poradni  znajduje się na pierwszym piętrze budynku.

W budynku nie ma windy.

W siedzibie Poradni dla osób na wózkach dostępny jest  korytarz i pomieszczenia.

W siedzibie znajdują się dwie toalety dla interesantów, jedna toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Korytarz jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Bezpośrednio obok budynku znajduje się parking, bez wyznaczonych  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie można skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego.

Zapewniamy alternatywny dostęp do siedziby Poradni -  możliwość obsługi klienta na parterze budynku.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny