Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku

Rys historyczny

Loalizacja i zasięg działania PPP

Herb Nisko Rejonowa Poradnia Wychowawczo - Zawodowa w Nisku rozpoczęła samodzielną działalność 16 sierpnia 1979 roku. Została powołana przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu na wniosek Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo - Zawodowej w Tarnobrzegu. Swoim zasięgiem obejmowała siedem gmin, (Nisko, Ulanów, Bojanów, Jeżowe, Jarocin, Rudnik, i Harasiuki) w których funkcjonowało: 36 szkół 8 - klasowych, 17 punktów filialnych, 8 przedszkoli, 3 licea ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektrycznych i Zespół Szkół Zawodowych. Poradnia zajmowała wówczas pomieszczenia przy zapleczu kuchennym Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku, ul. Słowackiego.

W grudniu 1981 roku Poradnia otrzymała nowe lokum przy ul. Buczka 26 (obecnie Kwiatkowskiego), na parterze Spółdzielni Mieszkaniowej. Do dyspozycji Poradni było trzy gabinety do badań, gabinet dyrektora, sekretariat. Gabinety jednak w dalszym ciągu nie spełniały odpowiednich wymogów do pracy terapeutyczno - diagnostycznej.

W czerwcu 1990 roku siedziba Poradni została przeniesiona do nowego budynku przy placu Świerczewskiego 2, II piętro (obecnie plac Wolności). Ilość gabinetów nie zwiększyła się, jednak nieco lepsze były warunki pracy. Zasięg Poradni w tym okresie powiększył się o gminę Krzeszów, którą wydzielono z gminy Rudnik.

16 lutego 1991 roku zapadła decyzja o kolejnej zmianie lokalu. Wynajęto od PZU pomieszczenia biurowe na II piętrze przy ul. Sandomierskiej 6a. Warunki lokalowe były wówczas bardzo dobre: 5 - gabinetów do pracy merytorycznej, gabinet dyrektora, sekretariat i pomieszczenia sanitarne. Jednak nie trwało to długo, bo już 1 lipca 1992 roku Poradni przydzielono pomieszczenia na parterze w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Nowotki 4 (obecnie Paderewskiego). Po odmalowaniu i urządzeniu gabinetów nastąpiła zmiana decyzji Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu. 21 lipca poradni przyznano pomieszczenia na I piętrze w tym samym budynku, które zajmuje do dnia dzisiejszego.

28 września 1993 roku Poradnia Wychowawczo - Zawodowa w Nisku decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu przekształcona została w Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Nisku.

W roku 1999 w wyniku przemian administracyjnych zasięg działań Poradni zmniejszył się do siedmiu gmin - gmina Bojanów została wydzielona z powiatu Nisko.

Obecnie Poradnia zajmuje 7 gabinetów do badań i terapii, gabinet dyrektora, sekretariat, Księgowość oraz pomieszczenia sanitarne i korytarz pełniący rolę poczekalni. Pomieszczenia są estetyczne, wyposażone w niezbędny sprzęt, materiały do pracy i metody diagnostyczne.

Struktura zatrudnienia pracowników

W okresie powołania Poradni do samodzielnego działania zatrudniono pięciu pracowników pedagogicznych: dwóch psychologów, trzech pedagogów, w tym jeden na stanowisku dyrektora. Dyrektorem Poradni była wówczas mgr Bronisława Paduch. We wrześniu 1980 roku zostało powołane stanowisko logopedy. Od tego czasu w Poradni pracowało 6 pracowników pedagogicznych. Poza tym na etacie administracyjnym zatrudniona była sekretarka i sprzątaczka.

Poradnia w dalszym ciągu rozrastała się i poszerzała swoją działalność. Od września 1983 roku przydzielono jeszcze dwa etaty, na których zatrudniono psychologa i pedagoga. We wrześniu 1986 roku został dodany etat psychologa i do 1990 roku pracowało 9 pracowników pedagogicznych.

Ciągle wzrastało zapotrzebowanie na działania podejmowane przez Poradnię, zwiększał się też zakres usług świadczonych przez pracowników, poszerzano formy i metody pracy.

Stopniowo zwiększało się również zatrudnienie: 1990 r. - 10 etatów pedagogicznych (dodano etat psychologa) w 1992 r. - 11 etatów (zatrudniono drugiego logopedę). Funkcję dyrektora Poradni od tego roku pełniła mgr Danuta Wojtowicz. Od września 1995 r. liczba etatów pedagogicznych wzrosła do 12. Od 1996 r. na l/2etatu została zatrudniona księgowa. W 1997 r.stanowisko Dyrektora Poradni objęła psycholog mgr Dorota Rabińska i sprawuje je do chwili obecnej. Jednocześnie zatrudnienie pracowników pedagogicznych wzrosło do 13 osób. Zatrudnienie w takim wymiarze było największe w dotychczasowej działalności Poradni i najbardziej optymalne w stosunku do potrzeb środowiska. Dnia 23.04.2002 r. Zarząd Powiatu w Nisku podjął decyzję o zmniejszeniu stanu zatrudnienia pracowników Poradni o 5 etatów. Konsekwencją tej decyzji była redukcja 2 etatów niepedagogicznych i zwolnienie 3 psychologów. Obecnie zatrudnionych jest 9 pracowników pedagogicznych: Dyrektor, podejmujący również zadania psychologa, 3 psychologów, 2 logopedów i 3 pedagogów.

Cała kadra cechuje się dużym profesjonalizmem, fachową wiedzą i dobrym wykształceniem. Przejawiają dużą otwartość i gotowość do dalszego rozwoju swoich umiejętności.

Formy i metody pracy w Poradni

W ciągu 30 lat istnienia Poradni stosowane formy i metody pracy ulegały różnorodnym zmianom. Wynikały one z zapotrzebowania środowiska i zmieniających się przepisów oświatowych. Zawsze jednak jedną z podstawowych form pracy Poradni była diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

Konsekwencją przeprowadzonej diagnozy były w wielu przypadkach wydawane przez Poradnię orzeczenia kwalifikujące do różnych form kształcenia.

Do kształcenia specjalnego dla upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z trudnościami w zachowaniu się, dla niedosłyszących i niepełnosprawnych ruchowo.

W latach 1979 - 1993 Poradnia wydawała również orzeczenia kierujące do pomocy korekcyjno - wyrównawczej na terenie szkół.

Ponadto Poradnia wydawała również orzeczenia na rekwalifikację (zmiana programu i poziomu nauczania) oraz do placówek integracyjnych.

Drugim ważnym dokumentem wydawanym przez naszą placówkę są opinie.

Na terenie Poradni pracownicy prowadzili szereg form pomocy bezpośredniej dla uczniów. Odpowiadając na zapotrzebowanie szkół, organizowano spotkania z młodzieżą: tematyczne, profilaktyczne, integracyjne, antystresowe i edukacyjno - rozwojowe.

Świadczono również pomoc dla nauczycieli, rodziców i wychowawców.

Ponadto organizowano na terenie Poradni zespoły opiniujące dla każdej gminy w sprawie uczniów z problemami zdrowotnymi.

W ramach współpracy z różnymi środowiskami pozaszkolnymi, np. sąd, policja, SANEPID, MONAR, PCPR, pomoc społeczna, pracownicy Poradni aktywnie uczestniczyli w organizowaniu konferencji, szkoleń, sympozjów. Prowadzili działania profilaktyczne, realizując ogólnopolskie programy np. "Elementarz", "Spójrz inaczej" oraz tworzyli lokalne programy profilaktyczne uwzględniając specyfikę zagrożeń w określonym środowisku. Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Nisku opracowali i przeprowadzili w szkołach ponadgimnazjalnych ankietę dotyczącą problematyki uzależnień. Ponadto uczestniczyli w pracach zmierzających do stworzenia przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wojewódzkiego programu profilaktycznego prowadząc na terenie szkół ankietę dotyczącą kontaktów młodzieży ze środkami uzależniającymi. Pracownicy Poradni opracowali i zrealizowali w ramach grantów MEN zajęcia integracyjne w gimnazjach na terenie powiatu niżańskiego. Służyli profesjonalną pomocą w sytuacjach losowych i kryzysowych np. powódź, przemoc domowa. Dla potrzeb Starostwa Powiatowego opracowali i przeprowadzili w gimnazjach powiatu niżańskiego ankietę dotyczącą wyboru kierunku kształcenia.

Poza wymienionymi formami, pracownicy Poradni wyrażają gotowość do rozszerzania i pogłębiania swojej działalności. Zakres świadczonych usług i realizowanie zadań uzależnione jest jednak od sytuacji kadrowej.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny