Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku

Orzeczenia i opinie

Poradnia wydaje orzeczenia do:

-kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (upośledzonych umysłowo, z uszkodzonym słuchem, wzrokiem, narządem ruchu oraz autyzmem) oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
-nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
-zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
 

Orzeczenie wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, po złożeniu odpowiednich dokumentów w Sekretariacie Poradni (Wniosek, Opinia o uczniu, Zaświadczenie lekarskie)

 

Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający, w którego skład wchodzą:

-dyrektor lub wyznaczona osoba jako przewodniczący
-lekarz
-psycholog
-pedagog
-inni specjaliści


Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się wg potrzeb.

 

Poradnia wydaje opinie m. in. dotyczące:

-dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
-objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole
-przyjęcia do gimnazjum dla dorosłych
-odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
-przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
-wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - wniosek do Zespołu Orzekającego
-wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
-zwolnienia ucznia z wadą słuchu, sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego
-objęcia dziecka nauką w klasie terapeutycznej

 

Dzieci i uczniów przyjmujemy na pisemny Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny