Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NISKU

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

Statut poradni,
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r, ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195 z późn. zm.)
Karta Nauczyciela – ustawa z dn.26.01.1982, (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 z późn. zm)
Rozporządzenie MEN z  27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015r.   poz. 1270),
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 199),
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach./Dz. U. z 2013r. poz.532/
 

I. MISJA

Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i wszystkich dorosłych odpowiedzialnych i zaangażowanych w ich rozwój. Pomagamy zapobiegać trudnościom rozwojowym, zagrożeniom społecznym i tworzyć funkcjonalne systemy rodzinne i środowiskowe.

II. WIZJA

Poradnia posiada:

Wykwalifikowanych, kompetentnych pracowników /psychologów, pedagogów, logopedów/
Odpowiednia bazę lokalową do realizacji zadań.
Sprawną i przejrzystą organizację pracy.
Różnorodne narzędzia badawcze i pomoce terapeutyczne, dzięki którym dokonuje rzetelnej i trafnej diagnozy z wykorzystaniem wszystkich dostępnych źródeł informacji.

III Zadania Poradni będą realizowane poprzez następujące działania:

1. Badania diagnostyczne (diagnostyka w poradni i w miejscu zamieszkania dziecka)

 • psychologiczne
 • pedagogiczne
 • logopedyczne
 • dotyczące wyboru zawodu (w tym uczniów z problemami zdrowotnymi, którzy mają ograniczenia w wyborze drogi zawodowej)
 • badania przesiewowe: dojrzałości szkolnej, mowy, słuchu i wzroku (w terenie)
   

2. Pomoc indywidualna

 • pomoc psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
   

3. Organizacja i prowadzenie na terenie poradni grup rozwojowych i terapeutycznych:

 • rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne
 • ogólnorozwojowe dla dzieci uzdolnionych poznawczo
 • rozwijające myślenie i umiejętności twórcze
 • dla młodzieży z problemami emocjonalno-motywacyjnymi
 • dla dzieci z trudnościami w nauce kl. 0-III
 • dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • dla dzieci z cechami nadpobudliwości psychoruchowej
 • dla dzieci słabowidzących
   

4. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

5. Wspomaganie pracy szkół

6. Sieć współpracy dla psychologów i pedagogów szkolnych

7. Sieć współpracy dla logopedów szkolnych

8. Dni otwarte w Poradni

9. Działania profilaktyczno-edukacyjne na rzecz rodziców

prelekcje
pogadanki
porady
 

10. Punkty konsultacyjne

psychologiczne
logopedyczne
doradztwa zawodowego
 

11. Warsztaty dla dzieci i młodzieży

samopoznania dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej
dla uczniów gimnazjum i szkół średnich dotyczące planowania kariery edukacyjno-zawodowej
 

12. Spotkania z młodzieżą klas maturalnych związanych ze współczesnym rynkiem pracy

13. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

14. Konsultacje z nauczycielami i dyrektorami w sprawie indywidualnych przypadków

15. Współpraca z innymi placówkami /kuratorzy sądowi, pomoc społeczna, RODK/

16. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników

17. Udoskonalanie i rozszerzenie formy promocji poradni /materiały reklamowe, strona www, plakaty, ogłoszenia/

18. Poszerzanie metod badawczych i terapeutycznych – zakup nowych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych /programy, testy/

Koncepcja została zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 21.01.2016r

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny